PERSOAL DO SENADO

Última actualización 30/05/2023

Na Secretaría Xeral traballan funcionarios das Cortes Xerais, contratados laborais e persoal adscrito.

Por outra parte, a asistencia directa e de confianza aos membros da Mesa e a outros parlamentarios corresponde ao persoal eventual.

Funcionarios das Cortes Xerais adscritos ao Senado: 264.

Son funcionarios das Cortes Xerais os que, en virtude de nomeamento legal, se atopen incorporados ás mesmas, con carácter permanente, mediante unha relación estatutaria de servizos profesionais e retribuídos con cargo ao orzamento daquelas.

Os funcionarios das Cortes Xerais prestan os seus servizos no Congreso dos Deputados, no Senado ou na Xunta Electoral Central, mediante o desempeño de postos de traballo contidos no correspondente persoal orgánico.

O ingreso aos distintos Corpos de funcionarios faise con ocasión de vacante, mediante convocatoria pública e libre, de acordo cos principios de mérito e capacidade.

 

Táboa con número de funcionarios das Cortes Xerais adscritos ao Senado distribuídos por Corpos
CORPOS MULLERES HOMES TOTAL
Letrados 9 11 20
Arquiveiros-Bibliotecarios 10 3 13
Asesores Facultativos 4 2 6
Redactores Taquígrafos e Estenotipistas 28 1 29
Técnico-Administrativo 19 8 27
Administrativo 79 28 107
Ordenanzas 11 51 62
TOTAL 160 104 264

 Compatibilidades.

 Funcións dos órganos dos funcionarios dos Cortes Xerais.

Persoal laboral: 79.

O Senado poderá contratar o persoal laboral necesario para o desempeño de funcións non atribuídas estatutariamente aos Corpos de funcionarios das Cortes Xerais, nos postos de traballo que con tal carácter prevea o persoal orgánico. O persoal contratado laboralmente éo de cada Cámara.

A Mesa da Cámara determinará o procedemento público que debe rexer a selección, que se realizará baixo os principios de publicidade, igualdade, mérito e capacidade.


Táboa con número de contratados laborais distribuídos por grupos profesionais
GRUPOS PROFESIONAIS ESPECIALIDADE MULLERES HOMES TOTAL
M3 Médicos 0 2 2
M3 Arquitecto 0 1 1
M3 Analistas 6 14 20
M3 Técnico Superior de Sistemas Audiovisuais 0 1 1
M2 Enfermeiros 2 1 3
M2 Programadores 4 11 15
M1 Guías 2 1 3
M1 Aux. Informática 2 9 11
M1 Aux. Audiovisuals 1 5 6
E2 Electricistas 0 7 7
E1 Motoristas 0 1 1
E1 Brigada de Mantenimiento 0 9 9
  TOTAL 17 62 79

Persoal adscrito: 128.

O Senado pode solicitar do Goberno a adscrición ao seu servizo de persoal pertencente a Corpos da Administración Xeral do Estado para o desempeño de funcións de seguridade e daquelas outras non atribuídas estatutariamente aos corpos de funcionarios das Cortes Xerais. Este persoal, con independencia da súa permanencia nos corpos de orixe na situación de servizo activo, dependerá a todos os efectos do presidente e do secretario xeral da Cámara.


Táboa con número de adscritos, por tipo de servizo
TIPO DE SERVIZO MULLERES HOMES TOTAL
Servizo de seguridade 22 90 112
Gabinete telegráfico 1 2 3
Estafeta de correos 2 1 3
Conductores parquet móbil del Estado 0 8 8
Motoristas 0 2 2
TOTAL 25 103 128

Persoal eventual: 98.

A asistencia directa e de confianza aos membros da Mesa e a outros parlamentarios que aquela determine corresponderá ao persoal eventual. Os grupos parlamentarios poderán contar con persoal que teña este carácter no número que determine a Mesa da Cámara.

O persoal eventual será nomeado e separado libremente polo presidente da Cámara, a proposta do titular do órgano ao que se atopa adscrito. En todo caso, cesará de modo automático cando cese o titular do órgano ao que serve, sen prexuízo de que a Mesa da Cámara poida adoptar as medidas provisionais que estime oportunas para os períodos de disolución.

A Mesa do Senado, na súa reunión de 31 de maio de 2023 acordou o cesamento do persoal eventual ao servizo dos membros da Mesa da Cámara que non teñan a condición de membros da Mesa da Deputación Permanente.

 

 


Táboa con número de persoal eventual, distribuído por Órganos aos que asisten
MESA DA CÁMARA MULLERES HOMES TOTAL
Presidencia 7 2 9
Vicepresidencia Primeira 2 0 2
Vicepresidencia Segunda 1 1 2
Secretaría Primeira 1 1 2
Secretaría Segunda 2 0 2
Secretaría Terceira 2 0 2
Secretaría Cuarta 1 1 2
TOTAL 16 5 21

Táboa con número de persoal eventual, distribuído por Grupos Parlamentarios ou Senadores aos que asisten
GRUPOS PARLAMENTARIOS OU SENADORES MULLERES HOMES TOTAL
Grupo Parlamentario Socialista 25 7 32
Grupo Parlamentario Popular en el Senado 10 15 25
Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu 2 3 5
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) 1 1 2
Grupo Parlamentario Democrático (Ciudadanos, Agrupación de Electores "Teruel Existe" y Partido Regionalista de Cantabria) 2 1 3
Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més Per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Agrupación Socialista Gomera) 2 0 2
Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado Junts Per Catalunya-Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario 1 2 3
Grupo Parlamentario Mixto 2 0 2
Excmos. ex-Presidentes del Senado 2 1 3
TOTAL 47 30 77

 Relación de nomeamentos e cesamentos do persoal eventual dende o inicio da XIV Lexislatura.