Escribe a FRANCISCO ANTONIO BLANCO ÁNGEL

Os campos sinalados con (*) son obrigatorios

Indique por favor o nome do solicitante.

Indique por favor o correo electrónico.

Indique por favor un formato do correo electrónico correcto (exem@correo.com).


A lonxitude da mensaxe superou o seu tamaño. (3000).

Ejemplo 5555

Indique por favor o cálculo.

O código debe ser un número.

A suma non é correcta, introdúzaa de novo.


Indique por favor que leu a política de privacidade.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL. Información básica

  • Responsable: Senado.
  • Finalidade: Facilitar a participación e a formulación de suxestións e queixas, así como para obter datos estatísticos delas.
  • Lexitimación: cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos (art. 6.1. e) do RXPD). Carta de Servizos do Senado (apartado 4).
  • Destinatarios: os datos de carácter persoal non serán obxecto de cesión nin de publicidade.
  • Dereitos: acceder, rectificar e suprimir os datos de carácter persoal, así como outros dereitos recoñecidos pola normativa vixente.

Información detallada