Partits polítics i grups parlamentaris al Senat

Última revisió 06/10/2022

El perfil polític del Senat varia en funció dels resultats electorals i de les designacions que efectuen els parlaments autonòmics, la configuració dels quals depèn de les respectives eleccions autonòmiques. Els senadors s'associen en Grups parlamentaris segons les seves preferències polítiques. Normalment aquesta agrupació la determina la pertinença a un determinat partit polític, tot i que hi ha Grups formats per senadors de dos o més partits polítics.

Cada Grup parlamentari està format, com a mínim, per deu senadors. Cap senador pot formar part de més d'un Grup parlamentari.

En el termini de cinc dies hàbils, comptats des de la constitució del Senat, els senadors que decideixin constituir-se en Grup parlamentari han de lliurar a la Presidència de la Cambra la relació nominal dels membres del Grup. Aquesta relació ha d'estar subscrita per tots els components del Grup i hi ha de constar la denominació del Grup i el nom del Senador que actuarà com a portaveu, així com els de qui l'hauran de substituir si es dóna el cas. La relació dels components de cada Grup parlamentari es farà pública. Els Grups han d'adoptar una denominació que sigui conforme amb aquella amb la qual els seus membres van concórrer a les eleccions.

Es podran incorporar als diversos Grups parlamentaris creats els senadors que expressin la seva voluntat de fer-ho mitjançant escrit dirigit a la Presidència de la Cambra. Aquest escrit haurà de dur el vistiplau del Portaveu del Grup corresponent. Els senadors que no s'hagin incorporat a un Grup parlamentari passaran a integrar el Grup Mixt. El Grup Mixt inclou els senadors d'aquells partits o coalicions que no assoleixin el nombre mínim per constituir grup propi i, per tant, té una composició política heterogènia. Els senadors que per qualsevol causa deixin de pertànyer a un Grup parlamentari de denominació específica, així com els que no s'hagin incorporat a un Grup parlamentari, quedaran automàticament incorporats al Grup Mixt, llevat que en el termini de tres dies s'adscriguin a altres Grups ja constituïts. El Portaveu del Grup Mixt o de qualsevol dels altres Grups informarà el President de la Cambra de les incorporacions que s'hi produeixin.

Els diferents Grups parlamentaris constituïts al Senat tindran total autonomia pel que fa a la seva organització interna.

El Senat facilitarà als Grups parlamentaris una subvenció l'import de la qual s'establirà en funció del nombre de components, i, a més, un complement fix igual per a tothom.

Dins dels Grups parlamentaris que es formin de senadors elegits en el territori o per les Assemblees legislatives o els òrgans col•legiats superiors de dues comunitats autònomes o més, es podran constituir Grups territorials. Cap senador pot formar part de més d'un Grup territorial.

Cada Grup territorial estarà integrat almenys per tres senadors elegits per l'electorat del territori o designats per la Comunitat Autònoma respectiva.

Els Grups territorials poden intervenir en els casos i en la forma establerta al Reglament del Senat.

Els senadors que decideixin formar Grups territorials hauran d'entregar a la Presidència de la Cambra, a través dels seus respectius Grups parlamentaris, la relació nominal dels qui l'integren. Aquesta relació haurà d'estar subscrita per tots els seus components i pel Portaveu del Grup parlamentari al qual estiguin adscrits, i indicarà la denominació del Grup amb referència expressa al territori i al partit, la federació, la coalició o l'agrupació a la qual pertanyin els seus components, i el nom del seu representant, així com els dels qui, eventualment, l'hagin de substituir.