Carta de serveis

Última actualització 05/02/2021

 1. Introducció
 2. Responsable de la Carta de serveis
 3. Serveis als ciutadans
  1. Oficina d´informació
  2. Informació per mitjà la pàgina web
   1. Informació sobre activitat parlamentària
   2. Emissió en directe de les sessions i arxiu audiovisual
   3. Composició i organització del Senat
   4. Transparència
   5. Informació general sobre el Senat
   6. Cercadors
   7. Consulta de catàlegs i bases de dades de la biblioteca i recursos documentals
   8. Serveis de difusió selectiva d’informació
   9. El Senat i els joves
  3. Accés a l´arxiu
  4. Participació
  5. Visites al Senat i assistència a sessions plenàries
  6. Oposicions, processos selectius, beques i seminaris
  7. Contractació
 4. Suggeriments i queixes
 5. Drets i obligacions dels ciutadans 
  1. Drets
  2. Obligacions
 6. Normes d´aplicació
 7. Compromisos i indicadors de qualitat 

1. Introducció

El Senat exerceix, juntament amb el Congrés dels Diputats, la potestat legislativa de l’Estat, n’aprova els pressupostos i controla l’acció del Govern, a més d’altres competències expressades en la Constitució espanyola. Actua amb plena autonomia en l’exercici de les seves funcions.

L’objectiu de la Carta de Serveis és millorar els nivells de qualitat en la gestió dels serveis i, especialment, facilitar-ne la difusió i l’accés a la informació. El Senat garanteix l’actualització permanent i la qualitat de la informació que ofereix per mitjà de la pàgina web i de l’Oficina d’Informació, i garanteix l’accés als documents custodiats a l’Arxiu del Senat. Igualment, amb la finalitat d’apropar el Senat als ciutadans, s’obren canals de comunicació i participació amb els ciutadans i se’n facilita l’assistència a la seu.

Mitjançant la Carta de Serveis el Senat informa els ciutadans sobre els compromisos de qualitat que adquireix en la prestació dels serveis i sobre els drets i obligacions dels ciutadans en les seves relacions amb el Senat.

Atenent aquestes consideracions la Mesa del Senat, en la seva reunió del dia 23 d’octubre de 2012, ha aprovat la present Carta de Serveis, que ha estat modificada el d & iacute; a 2 de desembre de 2014 per recollir els compromisos derivats de la Norma reguladora del dret d'accés a la informació pública del Senat, aprovada per la Mesa de la Cambra en la mateixa data.

2. Responsable de la Carta de serveis

La Secretaria General del Senat és responsable de la Carta de Serveis i s’encarrega de vetllar pel compliment dels compromisos que s’hi adquireixen i d’impulsar-ne les accions de millora pertinents.

Canals d´atenció:

3. Serveis als ciutadans

a. Oficina d´informació

L’Oficina d’Informació actua com un servei central encarregat de rebre i respondre consultes i difondre informació sobre la composició i les activitats del Senat, així com sobre els continguts i serveis que s’ofereixen mitjançant la seva pàgina web.

No ofereix opinions ni participa en debats amb els ciutadans. Tampoc atén consultes sobre aplicació o interpretació legislativa.

Canals d´atenció:

b. Informació per mitjà la pàgina web(www.senado.es)

El Senat ofereix mitjançant la seva pàgina web informació exhaustiva i actualitzada per tal de garantir la transparència de la seva activitat, amb la qual es pretén facilitar als ciutadans el coneixement i la fiscalització de la seva actuació.

El Senat es compromet a fer l’esforç que calgui perquè la informació es presenti d’una manera estructurada, entenedora, reutilitzable i accessible per a tots els ciutadans.

i. Informació sobre activitat parlamentària:

 • Calendari i agendes.
 • Publicació de les convocatòries, agendes i, si escau, ordres del dia dels òrgans del Senat (Mesa, Junta de Portaveus, Ple, Diputació Permanent, comissions i ponències d’estudi), així com de les previsions de l’activitat institucional i internacional de la Cambra.

 • Lleis en tramitació i aprovades.
 • Informació sobre lleis en tramitació, amb indicació de la fase en què està el procediment, i sobre lleis aprovades. Es facilita l’accés a l’expedient complet, des del qual es poden consultar tots els documents presentats al llarg de la tramitació, els debats —per mitjà dels enregistraments de vídeo i les transcripcions del Diari de Sessions—, el resultat de les votacions i els textos aprovats en les diferents fases, així com l'enllaç al BOE.

 • Control del Govern i impuls polític.
 • Accés a les iniciatives de control del Govern i impuls polític (preguntes, interpel·lacions, mocions…), entre les quals destaquen les preguntes presentades pels senadors perquè el Govern hi respongui per escrit, a les quals s’associa la resposta corresponent.

 • Sessions plenàries.
 • Accés als ordres del dia mitjançant un calendari que permet la cerca de les sessions ja celebrades i de les sessions previstes. .

  Quan s’està celebrant una sessió plenària, s’ofereix la possibilitat de seguir-ne l’emissió en directe o d’accedir a informació que s’actualitza a mesura que la sessió transcorre, que inclou els documents associats, oradors, enregistrament i transcripció dels debats, resultat de les votacions, tramitació donada als assumptes i textos aprovats.

 • Sessions de comissions i ponències.
 • Informació sobre la composició i activitat de la Diputació Permanent, en termes similars als de les sessions plenàries.

 • Sessions de la Diputació Permanent.
 • Informació actualitzada sobre la composició i activitat de les comissions i ponències, amb les convocatòries, ordres del dia, consulta d’iniciatives tramitades i en tramitació, així com l’accés als documents, debats i textos aprovats definitivament en cada sessió. En cada comissió es faciliten dossiers amb enllaços d’interès relacionats amb la seva activitat.

 • Publicacions oficials.
 • Accés a les publicacions oficials del Senat —electròniques des de l’1 de gener de 2011—, del Congrés dels Diputats i de les Corts Generals (Butlletins Oficials de les Corts Generals i Diaris de Sessions), actualitzades diàriament. .

ii. Emissió en directe de les sessions i arxiu audiovisual:

Les sessions plenàries i de comissions es retransmeten en directe a través de la pàgina web. Per facilitar-ne la localització i accés s’agrupen a la zona d’actualitat sota la denominació “Senat en directe”, i se’n poden consultar les previsions mitjançant la programació TV Senat.

Quan les sessions s’han celebrat es pot accedir a l’àudio i vídeo de les intervencions, per mitjà de l’arxiu audiovisual i de diferents zones de la pàgina, com, per exemple, els calendaris d’activitats, les fitxes de cada senador o les iniciatives.

iii. Composició i organització del Senat:

 • Senadors.
 • Permet consultar la composició actual i històrica del Senat, amb possibilitat d’obtenir relacions de senadors combinant diversos criteris (alfabètic, cronològic, pertinença a grups parlamentaris, composició dels òrgans, procedència geogràfica de l’elecció o designació…).

  Així mateix s’ofereix informació sobre cadascun dels senadors, amb dades relatives al seu mandat, els càrrecs que representa al Senat, la seva activitat parlamentària (iniciatives presentades i intervencions en Ple i en comissions), les dades biogràfiques i l’accés a les seves declaracions d’activitats i de béns i rendes. Si ha estat membre del Senat en altres legislatures, s’ofereix informació sobre els càrrecs i l’activitat desenvolupada.

  La informació relativa als senadors es completa amb dades sobre el seu estatut i el seu règim econòmic i de protecció social.

 • Grups parlamentaris.
 • Informació sobre la composició i activitat dels grups parlamentaris i dels senadors que en formen part.

 • Òrgans del Senat
 • Informació sobre la composició, les funcions i el funcionament dels òrgans de la Cambra: president, Mesa, Junta de Portaveus, Ple, Diputació Permanent, comissions i ponències.

  En el lloc del president hi destaca una zona d’actualitat, que permet consultar-ne l’agenda, i la relació històrica de presidents del Senat.

 • Administració parlamentària
 • Mostra l’organigrama de la Secretaria General del Senat amb la identificació dels titulars dels òrgans directius i dades sobre el personal del Senat i les seves classes i funcions.

  Així mateix inclou l’accés a les normes d’organització i personal del Senat i de les Corts Generals i a les normes econòmiques i de contractació.

iv. Portal de transparència

Sobre la transparència: Inclou la normativa aplicable, la carta de serveis, els compromisos i indicadors de qualitat i una explicació sobre la navegació pel portal de transparència:

 • Sobre la transparència: Inclou la normativa aplicable, la carta de serveis, els compromisos i indicadors de qualitat i una explicació sobre la navegació pel portal de transparència.
 • Portal de dades obertes: Conté informació general i el catàleg de dades, estructurat al seu torn en activitat parlamentària, composició i organització, relacions amb els ciutadans, activitat econòmica i cerques temàtiques.
 • Informació al ciutadà: Descriu el contingut del dret d’accés a la informació pública del Senat, les funcions de l’oficina d’informació i les preguntes freqüents, i també posa a disposició dels ciutadans formularis i estadístiques.
 • Activitat parlamentària: Conté l’agenda amb les reunions parlamentàries i l’activitat de la cambra, el Senat en directe, un enllaç al cercador d’iniciatives i expedients, les publicacions oficials i l’activitat internacional.
 • Senadors: Recull la composició del Senat, l’estatut i les funcions dels senadors, l’assistència a les sessions parlamentàries, el règim econòmic i protecció social de senadors, les seves declaracions d’activitats, béns i rendes, la normativa en matèria de registre d’interessos, així com el sistema electoral i els resultats electorals de les últimes eleccions generals.
 • Grups parlamentaris: Exposa els diferents grups i partits polítics, les seves funcions i subvencions.
 • Informació econòmica i contractual: Conté apartats dedicats a la planificació, el pressupost del Senat, els convenis, contractes, subvencions i ajudes públiques, així com el patrimoni del Senat.
 • Informació institucional organitzativa: Ofereix enllaços a altres seccions en les quals es dona informació sobre les funcions del Senat, els òrgans i també l’administració parlamentària.

v. Informació general sobre el Senat

Informació sobre la història del Senat, el seu paper en el sistema bicameral espanyol, la forma d’elecció i designació dels senadors i el seu estatut, les funcions i organització del Senat i els procediments parlamentaris, en format de fitxes temàtiques (“Temes clau”).

Des de qualsevol pantalla de la pàgina es poden consultar el Diccionari parlamentari, una selecció de preguntes freqüents i enllaços d’interès.

La informació es completa amb imatges i dades sobre l’art i patrimoni del Senat i amb una visita virtual a les seves dependències.

vi. Cercadors

La pàgina web permet trobar informació de forma fàcil i estructurada mitjançant un cercador general, que possibilita l’ajustament entre els termes de cerca dels usuaris del web i els conceptes del llenguatge utilitzat per especialistes per descriure el contingut del fons documental. Així, s’obtenen cerques homogènies i transversals a 22 col·leccions documentals, fet que contribueix a més transparència i accessibilitat des de totes les pantalles, i facilita l’accés a la informació del Senat. Es pot accedir al fons documental per grans àrees temàtiques que el fons documental complet aborda.

També disposa de diversos cercadors sectorials, entre els quals destaquen els de notícies, publicacions oficials, senadors i contractació.

vii. Consulta de catàlegs i bases de dades de la biblioteca i recursos documentals

Per accedir a la sala de lectura de la Biblioteca cal disposar de la targeta d’investigador del Senat.

viii. Serveis de difusió selectiva d’informació

Els ciutadans poden subscriure’s per RSS a tots els continguts que el Senat actualitza amb freqüència i que siguin del seu interès.

ix. El Senat i els joves

La pàgina web ofereix material educatiu especialment dirigit als joves per donar a conèixer l’activitat de la Cambra per mitjà de jocs i tests de coneixements diferenciats per a dos grups d’edat (menors de 8 anys i majors de 8 anys). Inclou un curt d’animació i la possibilitat que formulin suggeriments i manifestin la seva opinió

c. Accès a l´arxiu

Els fons de l’Arxiu del Senat estan integrats pels documents generats i rebuts a la institució des del seu origen, i són accessibles al públic a través de consultes electròniques i presencials. Una gran part dels documents relacionats amb l’activitat parlamentària i amb els senadors es poden consultar mitjançant la pàgina web, que comprèn el període històric de 1834 a 1923 i l’actual, que comença el 1977. Cal destacar, en el període de 1834-1923, la col·lecció completa de publicacions oficials de la Cambra i la sèrie d’expedients personals de pròcers i senadors, que té un rellevant valor històric.

Tota la documentació és de lliure accés excepte el que estableix la legislació vigent i, si escau, per acords de la Mesa del Senat.

Serveis:

 • Atenció telefònica i resposta a consultes remeses per correu electrònic i correspondència postal per part d’investigadors, ciutadans i institucions públiques i privades.
 • Cerca de documents, en qualsevol suport, inclòs el fotogràfic i audiovisual.
 • Assessorament als usuaris en la cerca i localització de documents de forma immediata i personalitzada.
 • Expedició de certificats i còpies autenticades dels documents que custodia.
 • Reproducció dels documents que sol·licitin, preferentment en format digital.

En els documents reproduïts que es vulguin publicar hi haurà de constar el nom de l’Arxiu, el codi de referència i la signatura. Ex.: ES.28079. AS. HIS-0348-01.

Canals d’atenció.

Per motius de seguretat, l’accés no està permès durant la celebració de sessions plenàries.

d. Participació

Amb l’objectiu de facilitar la participació dels ciutadans, es posen a la seva disposició mitjançant la pàgina web els canals de comunicació (correu, blocs, xarxes socials, pàgines personals…) dels senadors, grups parlamentaris i comissions des d’un mateix accés.

Així mateix, el Senat manté un perfil institucional a la xarxa social Twitter (@SenadoEsp), Instragram (@Senadoesp), y Toutube (user/ElSenadoTV), amb l’objectiu de facilitar la comunicació i participació dels ciutadans, informar sobre la composició i activitats de la Cambra i respondre els dubtes i sol·licituds d’informació que els usuaris plantegin per aquest canal.

e. Visites al Senat i assistència a sessions plenàries

El Senat d’Espanya es pot visitar, prèvia sol·licitud, sempre que l’activitat parlamentària ho permeti, de dilluns a divendres. Les visites són guiades i gratuïtes, amb una durada aproximada d’una hora. Durant el recorregut guiat es mostraran les diferents sales i els quadres més rellevants i s’oferirà una breu explicació sobre la seva història, la composició i el funcionament del Senat.

Es pot assistir a les sessions plenàries, prèvia sol·licitud. L’assistència tindrà una durada màxima d’una hora i els visitants se situaran a la tribuna pública de l’hemicicle.

L’accés al Senat es fa pel carrer Bailén, 3. Els visitants hauran de presentar el seu DNI o passaport.

Canals d’atenció:

Horari de visites guiades: de dilluns a divendres, a les 10, 11, 12, 13, 16 i 17 hores. No es fan visites guiades durant el mes d’agost, Setmana Santa ni festius ni els dies en què està previst que se celebri sessió plenària.

Horari d’assistència a sessions plenàries: les sessions plenàries del Senat comencen en general els dimarts a les 16 hores i els dimecres i dijous a les 9.30 hores. Se celebren habitualment cada dues setmanes, d’acord amb el, de acuerdo con el calendari de sessions plenàriesque aprova la Mesa del Senat cada semestre i que es pot consultar a la pàgina web.

f. Oposicions, processos selectius, bequest I seminaris

Informació sobre oposicions i processos selectius:

La pàgina web ofereix informació sobre els requisits per accedir a la condició de funcionari de les Corts Generals o de personal laboral del Senat i els exercicis i temaris de les últimes convocatòries de cada cos de funcionaris i de grups professionals de personal laboral. Per als processos en curs es publiquen les convocatòries amb informació de totes les fases del procediment.

Canals d’atenció:

Informació sobre els requisits i convocatòries dels processos de selecció, becaris i participants en els seminaris organitzats pel Senat:

Beques de formació arxivística, documental i bibliotecària

Canals d’atenció:

Beques de formació pràctica sobre comunicació institucional

Canals d’atenció:

Seminari Giménez Abad

Canals d’atenció:

g. Informació econòmica, pressupostària i contractual

A més de les normes econòmiques, pressupostàries i de contractació del Senat, es publica la informació relativa a la contractació administrativa, inclosos els anuncis de licitació, els plecs de contractació, les convocatòries d’actes públics d’obertura d’ofertes o l’adjudicació dels contractes a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al portal de transparència es publiquen, a més, una relació trimestral de contractes menors, i les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos a la legislació de contractes del sector públic. A més, s’ofereix informació sobre la relació dels convenis subscrits, les subvencions i ajudes públiques concedides, els pressupostos (amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada i comprensible sobre el seu estat d’execució i els comptes anuals), les retribucions i declaracions d’activitats, béns i rendes dels senadors, i les resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten el personal laboral de la cambra.

Canals d’atenció:

4. Suggeriments i queixes

Els ciutadans poden contribuir a la millora dels serveis que s’ofereixen formulant els suggeriments i queixes que considerin convenients, que el Senat es compromet a analitzar, contestar i, en la mesura del possible, incorporar.

Les queixes formulades no tindran, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni el fet de presentar-les interromprà els terminis establerts en la normativa vigent. Aquestes queixes no condicionen, de cap manera, l’exercici de les accions o drets restants que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercir aquells que es considerin interessats en el procediment.

L’incompliment dels compromisos declarats en aquesta Carta no donarà lloc en cap cas a responsabilitat patrimonial del Senat.

Canals d’atenció:

5. Drets i obligacions dels ciutadans

a. Drets

 • Ser atesos de manera amable i respectuosa per qualsevol dels canals posats a la seva disposició.
 • Tractar els temes que l’incumbeixin amb total confidencialitat.
 • Ser atesos en un Senat accessible, sense barreres.
 • Rebre una resposta raonada, basada en la normativa vigent, davant de qualsevol sol·licitud d’informació que faci.
 • Contribuir a la millora dels serveis formulant els suggeriments i queixes que considerin convenients, fent servir els canals adequats.
 • Accedir als documents de l’Arxiu.
 • Exercir el dret de petició.
 • Participar en els procediments de selección del personal i en la convocatoria de beques i seminaris organitzats pel Senat.
 • Participar en els procediments de licitació convocats pel Senat en els termes establerts en la normativa vigent.
 • Exercir els drets d´accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició reconeguts en la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.
 • Obtenir un servei de qualitat en consonància amb els compromisos que s’adquireixen mitjançant aquesta Carta de Serveis.

b. Obligacions

 • Fer servir els procediments establerts per a cada cas.
 • Aportar la informació o documentació que se li requereixi per dur a terme un servei òptim. .

6. Normes d´aplicació

Normes especifiques del Senat

7. Compromisos i indicadors de qualitat

En el seu compromís de transparència i rendició de comptes, el Senat avaluarà cada any la qualitat dels seus serveis.

Els resultats es publiquen a la secció "compromisos de qualitat i transparència" del nostre Portal de Transparència