Verificació de documents (CSV)

El codi segur de verificació (CSV) és un codi format per números i lletres que apareix al marge esquerre de la primera pàgina de determinats documents oficials emesos pel Senat, com els justificants de presentació de documents escrits al Registre administratiu general.

El codi segur de verificació ha de ser tractat amb la cautela deguda pel destinatari del document, ja que comunicar-lo a terceres persones els permetria accedir al contingut del document.

Si disposa d’un d’aquests documents imprès en paper, introduint el seu codi segur de verificació al formulari següent pot descarregar el document original en format electrònic, i contrastar l’autenticitat de la còpia en paper.


Els camps marcats amb (*) són obligatoris.

Indiqui, si us plau, el codi segur de verificació.


Ejemplo 5555

Si us plau indiqui el càlcul.

La suma no és correcta. Torni-la a introduir.