Oficina d’Informació. Funcions

Última revisió 19/01/2021

L'Oficina d'Informació del Senat actua com un servei central per respondre consultes i difondre informació sobre la composició i les activitats del Senat, així com sobre els continguts i serveis que s'ofereixen a través de la seva pàgina web

També centralitza les queixes i els suggeriments formulats pels ciutadans. Les consultes es tramiten per ordre de recepció.

Imagen decorativa

Els canals habilitats amb aquesta finalitat són:

Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14.30 hores i de 16.00 a 18.30 hores, i els divendres de 9.30 a 14.00 hores.

La sol•licitud d'informació es pot presentar per qualsevol d'aquests mitjans sempre que quedi constància de la identitat del sol•licitant, de la informació que es sol•licita, una adreça de contacte a efectes de comunicacions, preferiblement electrònica, i, si és el cas, la modalitat que es prefereixi per accedir a la informació sol•licitada.

Amb caràcter general, i d'acord amb la Norma reguladora del dret d'accés a la informació pública del Senat , les sol•licituds d'informació les respon l'Oficina d'Informació sempre que es tracti d'informació disponible a través de la pàgina web. En els altres casos, és la Mesa del Senat la que resol les sol•licituds.

El termini per respondre és d'un mes des de la seva recepció, llevat de quan el volum o la complexitat de la informació que es demana faci necessari ampliar-lo un altre mes.

L'Oficina d'Informació del Senat no expressa opinions ni participa en debats amb els ciutadans. Tampoc no atén consultes sobre aplicació o interpretació legislativa.

Si vol, pot escriure als senadors i grups parlamentaris i accedir als seus perfils i les seves pàgines a través de l'enllaç "participa”.