RELACIONS AMB ELS CIUTADANS

Última revisió 19/01/2021

Quins canals de participació es posen a disposició dels ciutadans?

Aprofitant les facilitats que la tecnologia ofereix per a la connexió amb els ciutadans, el Senat inaugura una nova etapa amb la creació de comptes institucionals a les xarxes socials Twitter (@Senadoesp), Instagram (@senadoesp) i Youtube (user / ElSenadoTV), que permetran una comunicació directa, continuada i immediata amb els internautes.

La comunicació directa amb els senadors i els grups parlamentaris es facilita per dues vies:

  • “Escriu a”: que s’articula per mitjà d’un formulari que el ciutadà podrà enviar electrònicament.
  • Accés directe als seus perfils en blogs i xarxes socials, com Twitter o Facebook.

Tots dos canals es poden trobar en la fitxa de cada senador i de cada grup parlamentari i, a més, en l'apartat “Participa-hi”, que afegeix als canals anteriors la possibilitat d'entrar en contacte amb les comissions. Al llarg de la pàgina s'ofereixen dades de contacte per facilitar la comunicació amb el ciutadà.

Hi ha una Carta de Serveis? Quins compromisos adquireix el Senat en les seves relacions amb els ciutadans?

Sí. La Mesa del Senat, en la seva reunió del dia 23 d'octubre de 2012, va aprovar, amb l'objectiu de millorar els nivells de qualitat en la gestió dels serveis que presta l'Administració parlamentària, la Carta de Serveis del Senat. La Carta informa els ciutadans sobre els compromisos de qualitat que adquireix i sobre els drets i obligacions dels ciutadans en les seves relacions amb el Senat. Anualment se’n farà una avaluació, el resultat de la qual es publicarà a la pàgina web.

Per què “El Petit Senat”?

El “Petit Senat” és el resultat del convenciment que un Senat per a tothom necessita apropar-se als més joves.

Un gran nombre d’infants i joves estan familiaritzats amb les noves tecnologies, tenen accés a Internet a casa o a les escoles i el fan servir com a font d'informació, a més de com a canal de socialització, oci i entreteniment. Els aspectes informatiu i lúdic s'han integrat en el desenvolupament d'aquest apartat, amb l'objectiu de transmetre als més petits conceptes com ara la democràcia, el pluralisme polític, la importància del debat i de la negociació en l'adopció d'acords, o el paper de les institucions.

Què és el dret de petició i com es pot exercir?

El dret de petició és un dret fonamental la titularitat del qual correspon a tota persona física o jurídica, amb independència de la seva nacionalitat, i que està recollit en els articles 29 i 77 de la Constitució i desenvolupat en la Llei orgànica 4/2001.

Es pot exercir de manera individual o col·lectiva i consisteix en la facultat de dirigir-se als poders públics per, o bé posar-los en coneixement d'uns fets, o bé reclamar-los una intervenció, o totes dues coses alhora.

Per facilitar l'exercici d'aquest dret s'inclou un model d'escrit per presentar-lo davant el Registre General del Senat de manera presencial o bé remetre’l per escrit. S’hi haurà d'incloure la identitat del sol·licitant o sol·licitants, nacionalitat, domicili per a la pràctica de notificacions i destinatari de la petició, així com el seu objecte.

Una vegada presentades les peticions, seran examinades per la Comissió de Peticions. En l'informe que ha d'emetre en cada període ordinari de sessions, que és objecte de consideració del Ple del Senat, figurarà la decisió adoptada respecte a cada petició, amb indicació, si escau, de l'autoritat a la qual s'ha remès perquè la respongui. Les respostes que es rebin a les peticions es traslladaran als seus autors.

Es poden formular suggeriments i queixes?

Sí. El Senat agraeix qualsevol observació que permeti millorar el contingut de la pàgina web. Els suggeriments i queixes que es formulin seran analitzats i respostos de forma motivada.

Qui pot treballar al Senat?

Totes les persones que, prèvia superació de l'oposició o procés selectiu corresponent, hagin estat nomenades funcionaris de les Corts Generals o contractades com a personal laboral del Senat. Així mateix, les que tot i ser funcionaris d'altres Administracions, estiguin adscrites al Senat per ocupar determinats llocs de la plantilla orgànica, generalment en l'àmbit de la seguretat. Finalment, el personal eventual, caracteritzat per la relació de confiança que els uneix als membres de la Mesa de la Cambra o als senadors que els proposin.

La informació sobre els diferents tipus de personal, els requisits, les convocatòries i les principals fases dels processos es publiquen a la zona “Treballar i formar-se al Senat”, accessible directament des de la pantalla inicial.

Hi ha beques de formació al Senat?

La Mesa de la Cambra convoca anualment beques en les especialitats de mitjans de comunicació i documentació. Els requisits de les convocatòries es publiquen a la zona “Treballar i formar-se al Senat”, accessible directament des de la pantalla inicial.

On es pot trobar informació sobre els procediments de contractació en curs i adjudicats?

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, el Senat la difon per dues vies: d’una banda, a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, en què es publiquen anuncis de licitació, els plecs de contractació, les convocatòries d’actes públics d’obertura d’ofertes o l’adjudicació dels contractes; i, de l’altra, a través del perfil del contractant, directament accessible des de la pantalla inicial, on es pot consultar la informació de contractes previs al 9 de març de 2018.

Com s’exerciten els drets relacionats amb la protecció de dades de caràcter personal?

Els ciutadans podran exercir els seus drets relatius a la protecció de les dades de caràcter personal (drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició), a través de la presentació electrònica d’una sol·licitud. Aquestes dades s’utilitzaran per a les finalitats previstes en el procediment o actuació de què es tracti, que es limitaran a les estrictament necessàries per a la correcta prestació de serveis.

La no facilitació o facilitació parcial de les dades personals de caràcter obligatori sol·licitades en algun formulari podria tenir com a conseqüència que el Senat no pogués oferir el servei sol·licitat.

El Senat disposa de la figura del delegat de protecció de dades, i té un inventari d’activitats de tractament al qual es pot accedir per mitjans electrònics.