RELACIÓNS COS CIDADÁNS

Última revisión 06/10/2022

Que canles de participación ponse a disposición dos cidadáns?

Aproveitando as facilidades que a tecnoloxía ofrece para a conexión cos cidadáns, o Senado inaugura unha nova etapa coa creación dun perfil institucional en Twitter, (@Senadoesp), Instagram (@senadoesp), e Youtube (user/ElSenadoTV), que permitirá unha comunicación directa, continuada e inmediata cos internautas.

A comunicación directa cos senadores e os grupos parlamentarios facilítase a través de dúas vías:

  • “Escribe a”: que se articula a través dun formulario que o cidadán poderá enviar electronicamente.
  • Acceso directo aos seus perfís en blogs e redes sociais, como Twitter ou Facebook.

Ambas canles pódense atopar na ficha de cada senador e de cada grupo parlamentario e, ademais, no apartado “Participa”, que engade ás anteriores canles a posibilidade de entrar en contacto coas comisións. A lo longo da páxina ofrécense datos de contacto para facilitar a comunicación co cidadán.

Existe unha Carta de Servizos? Que compromisos adquire o Senado nas súas relacións cos cidadáns?

Si. A Mesa do Senado, na súa reunión do día 23 de outubro de 2012 aprobou, co obxectivo de mellorar os niveis de calidade na xestión dos servizos que presta a administración parlamentaria, a Carta de Servizos do Senado. A carta informa aos cidadáns sobre os compromisos de calidade que adquire e sobre os dereitos e obrigas dos cidadáns nas súas relacións co Senado. Anualmente realizarase unha avaliación cuxo resultado publicarase na páxina web.

Por que “O Pequeno Senado”?

O “Pequeno Senado” é o resultado do convencemento de que un Senado para todos necesita achegarse aos máis mozos.

Un gran número de nenos e mozos están familiarizados coas novas tecnoloxías, teñen acceso a Internet en casa ou nos colexios e utilízano como fonte de información, ademais de como canle de socialización, ocio e entretemento. Os aspectos informativo e lúdico integráronse no desenvolvemento deste apartado, co obxectivo de transmitir aos máis pequenos conceptos como a democracia, o pluralismo político, a importancia do debate e da negociación na adopción de acordos, ou o papel das institucións.

Que é o dereito de petición e como pode exercerse?

O dereito de petición é un dereito fundamental cuxa titularidade corresponde a toda persoa física ou xurídica, con independencia da súa nacionalidade e que está recollido nos artigos 29 e 77 da Constitución e desenvolvido na Lei Orgánica 4/2001.

Pódese exercer de forma individual ou colectiva e consiste na facultade de dirixirse aos poderes públicos para, ou ben por en coñecemento destes certos feitos ou reclamarlles unha intervención, ou ambas cousas á vez.

Para facilitar o exercicio deste dereito inclúese un modelo de escrito para a súa presentación ante o Rexistro Xeral do Senado de forma presencial ou ben remitido por escrito. Deberán incluír a identidade do solicitante ou solicitantes, nacionalidade, domicilio para a práctica de notificacións, destinatario da petición, así como o seu obxecto.

Unha vez presentadas as peticións, serán examinadas pola Comisión de Peticións. No informe que debe emitir en cada período ordinario de sesións, que é obxecto de consideración polo Pleno do Senado, figurará a decisión adoptada respecto a cada petición, con indicación, no seu caso, da autoridade á que se remitiu para a súa contestación. As contestacións que se reciban ás peticións trasladaranse aos seus autores.

É posible formular suxestións e queixas?

Si. O Senado agradece calquera observación que permita mellorar o contido da páxina web. As suxestións e queixas que se formulen serán analizadas e contestadas de forma motivada.

Quen pode traballar no Senado?

Todas as persoas que, previa superación da oposición ou proceso selectivo correspondente, fosen nomeadas funcionarios das Cortes Xerais ou contratados como persoal laboral do Senado. Así mesmo, quen sendo funcionario doutras administracións, estean adscritos ao Senado para ocupar determinados postos do persoal orgánico, xeralmente no ámbito da seguridade. Finalmente, o persoal eventual, caracterizado pola relación de confianza que lles une aos membros da Mesa da Cámara ou aos senadores que os propoñan.

A información sobre os distintos tipos de persoal, os requisitos, as convocatorias e as principais fases dos procesos publícanse na zona “Traballar e formarse no Senado”, directamente accesible dende a pantalla inicial.

Existen bolsas de formación no Senado?

A Mesa da Cámara convoca anualmente bolsas nas especialidades de medios de comunicación e documentación. Os requisitos das convocatorias publícanse na zona “Traballar e formarse no Senado”, directamente accesible dende a pantalla inicial.

Onde atopar información sobre os procedementos de contratación en curso e adxudicados?

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade, o Senado difunde, a través de Internet, o seu perfil de contratante.

A través do “Perfil do contratante”, directamente accesible dende a pantalla inicial, publícase a información relativa á contratación administrativa, incluídos os anuncios de licitación, os pregos de contratación, as convocatorias de actos públicos de apertura de ofertas ou a adxudicación dos contratos.

A partir do 9 de marzo de 2018, toda a xestión relativa aos contratos faise a través da Plataforma de Contratación do Sector Público. Para consultar a información dos contratos previos á devandita data, pódese visualizar en Información contractual ou acceder a través da ligazón de Transparencia.

Como exercitar os dereitos relacionados coa protección de datos de carácter persoal?

Os cidadáns poderán exercer os seus dereitos relativos á protección dos datos de carácter persoal (dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, portabilidade e de oposición) a través da presentación electrónica das súas solicitudes. Os devanditos datos serán utilizados para os fins previstos no procedemento ou actuación de que se trate, limitándose aos estritamente necesarios para a correcta prestación de servizos.

A non facilitación ou facilitación parcial dos datos persoais de carácter obrigatorio solicitados nalgún formulario podería ter como consecuencia que o Senado non puidese ofrecer o servizo solicitado.

O Senado conta coa figura do Delegado de Protección de Datos e dispón dun Inventario de Actividades de Tratamento ao que se pode acceder por medios electrónicos.