Dereitos relativos á protección de datos

Última actualización: 18/01/2022

O capítulo III do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, recolle os “Dereitos do interesado”, entre os que se atopan o de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, portabilidade dos datos e oposición.

 
 

Letrado xefe da Asesoría Xurídica do Senado

  dpd@senado.es

  915381900

  Calle Bailén 3, 28071 (Madrid)