PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Informació detallada sobre el formulari de participa-hi

Responsable

 • Senat
 • http://www.senado.es
 • Adreça postal: calle Bailén, 3. 28071 Madrid
 • Telèfon: 91 538 15 18; 91 538 18 52
 • Correu electrònic: informacion@senado.es

Delegat de Protecció de Dades

 • Lletrat en cap de l’Assessoria Jurídica del Senat
 • http://www.senado.es/web/relacionesciudadanos/atencionciudadano/protecciondatos/index.html
 • Adreça postal: calle Bailén, 3. 28071 Madrid
 • Telèfon: 91 538 19 00
 • Correu electrònic: dpd@senado.es

Finalitat

   Finalitats

 • El Senat tracta les dades de caràcter personal per facilitar la participació i la formulació de suggeriments i queixes i obtenir-ne dades estadístiques.
 • El tractament de les dades personals s’ha de limitar al mínim imprescindible per al compliment de les finalitats descrites.
 • Les dades personals no poden ser tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats ni per a l’adopció de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

   Conservació

 • Les dades personals s’han d’eliminar transcorreguts cinc anys des de la presentació dels escrits, en els termes que dictamini la Comissió de Valoració de Documents del Senat.

Legitimació

 • El compliment d’una missió efectuada en interès públic o en l’exercici de poders públics (article 6.1 e) RGPD).
 • La Carta de serveis del Senat (apartat 4).
 • Les dades de caràcter personal contingudes en la sol·licitud tenen caràcter obligatori.

Destinataris

 • Les dades de caràcter personal no poden ser objecte de cessió ni de publicitat.
 • No es poden fer transferències internacionals de dades ni elaborar perfils automatitzats.

Drets

DEls interessats tenen dret a obtenir confirmació sobre si el Senat tracta les seves dades personals.

Els interessats tenen els drets següents:

 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
 • Sol·licitar-ne la rectificació si són inexactes o la supressió si ja no són necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies en poden sol·licitar la limitació del tractament, cas en què únicament s’han de conservar per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, es poden oposar al tractament.

Els interessats disposen de formularis per a l’exercici dels seus drets.

En cas que no estiguin d’acord amb la resposta donada a la seva pretensió, poden presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i obtenir la tutela dels seus drets davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.