Normativa

Última actualització: 18/01/2022

  1. Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.   relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades, RGPD)
  2. Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantía dels drets digitals.    
  3. En allò que no s'oposi a la normativa anterior: Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.   (Text consolidat. Darrera modificació: 8 de març de 2012).
  4. Esquema nacional de seguretat.  
  5. Política de seguretat de la Informació del Senat   , aprovada per la mesa del Senat, en la reunió del dia 7 de novembre de 2017 (BOCG, Secció Senat, núm. 173, de 14 de novembre de 2017).
  6. Mesures de seguretat aplicables a les activitats de tractament de dades de caràcter personal responsabilitat del Senat  , aprovades per la mesa del Senat, en la reunió del dia 22 de maig de 2018.

 

 
 

Lletrat cap de l’Assessoria Jurídica del Senat

  dpd@senado.es

  915381900

  Calle Bailén 3, 28071 (Madrid)