Normativa

Última actualización: 18/01/2022

  1. Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016,   relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos, RXPD).
  2. Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.  
  3. No que non se opoña á normativa anterior: Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.   (Texto consolidado. Última modificación: 8 de marzo de 2012).
  4. Esquema Nacional de Seguridade.  
  5. Política de Seguridade da Información do Senado , aprobada pola Mesa do Senado, na súa reunión do día 7 de novembro de 2017 (Boletín Oficial das Cortes Xerais, Sección Senado, núm. 173, do 14 de novembro de 2017).
  6. Medidas de Seguridade aplicables ás actividades de tratamento de datos de carácter persoal responsabilidade do Senado  , aprobadas pola Mesa do Senado na súa reunión do día 22 de maio de 2018.
 
 

Letrado xefe da Asesoría Xurídica do Senado

  dpd@senado.es

  915381900

  Calle Bailén 3, 28071 (Madrid)