El Congrés del Diputats i el Senat estan dissolts des del dia 30 de maig de 2023. I es tornarán a constituir el dia 17 d’agost de 2023

Intèrprets-Traductors

Última revisió 01/03/2021

Per a la traducció de les iniciatives de les llengües cooficials al castellà en les sessions de la Cambra en què així ho estableix el Reglament, el Senat disposa de la col•laboració d’intèrprets-traductors, seleccionats segons els criteris del procés convocat per acord de la Mesa de la Cambra de 12 de juliol de 2005.